Revize jeřábů, revizní zkoušky jeřábů - REVIZNÍ ZKOUŠKY JEŘÁBŮ a ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize a revizní zkoušky jeřábů
Provádíme revize a revizní zkoušky jeřábů a dalších zdvihacích zařízení.  O každé provedené revizi a revizní zkoušce vystavíme předepsaný doklad v souladu s platnou legislativou a sestavíme plán následných kontrolních úkonů, který předáme zákazníkovi. Pro své zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení se základními technickými daty, četnosti jednotlivých kontrolních úkonů a plánů následných revizí, revizních zkoušek, prohlídek apod. včetně jejich historie. Vždy s časovým předstihem kontaktujeme zákazníka a dohodneme spolu provedení následných kontrolních činností.
Revize a revizní zkoušky jeřábů se provádí v rozsahu a ve lhůtách podle ČSN 270142 (viz tabulka), pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Norma platí pro zkoušení všech provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, pokud výrobce jeřábu nestanoví jiné podmínky zkoušení.

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.

Zkoušky jeřábů se musí provádět:
 • v provozu v pravidelných obdobích
 • po přemístění na jiné pracoviště s výjimkou jeřábů mobilních a nakládacích
 • po opravách podstatných částí jeřábu
 • po rekonstrukci a generální opravě zařízení

Technický stav, provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle normy ČSN 270142 se v průběhu jeho používání ověřuje:
 • revizemi
 • revizními zkouškami
 • zkouškami po opravách
 • zkouškami po přemístění na jiné pracoviště

Rozsah revizí a revizních zkoušek jeřábů
 • prohlídka - kontrola technické dokumentace a dokladů, porovnání základních údajů uvedených v průvodní dokumentaci se skutečným provedením jeřábu, kontrola vybavení jeřábu podle norem nebo technických podmínek, vizuální kontrola celého jeřábu podle technické dokumentace

 • funkční zkouška jeřábu - všech pohybových a hnacích mechanismů bez zatížení postupně všemi stupni rychlostí s prověřením funkce a správného označení ovládacích zařízení, seřízení a funkcí zabezpečovacích zařízení a správných funkcí technologických zařízení charakterizujících použití jeřábu

 • dynamickou zatěžkávací zkouškou se ověřují dynamické vlastnosti konstrukce jeřábu, funkce mechanismů a brzd (neprovádí se při revizi)

 • zkouškou stability se ověřuje bezpečnost jeřábů (kromě mostových jeřábů) proti ztrátě stability (neprovádí se při revizi)

Revize jeřábů a revizní zkoušky jeřábů provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Po provedení jednotlivých zkoušek, revizí apod. je vystaven písemný doklad tj.
např. protokol o revizní zkoušce jeřábu nebo zápis o revizi jeřábu apod., který mj. obsahuje souhrn zjištěných závad, nebezpečí a doporučení o použitelnosti jeřábu. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele jeřábu podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav. Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci možných rizik.
Četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů
Provozní skupina
Skupina jeřábu
Lhůty
Revize
Revizní zkouška
J1 a J2
I.
4 roky
8 roků
J3
II.
3 roky
6 roků
J4
III.
2 roky
4 roky
J5 a J6
IV.
1 rok
2 roky
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby1 rok
2 roky
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data robyneprovádí se
1 rok
u jeřábů v nebezpečných prostoráchneprovádí se
1 rok
U jeřábů vyrobených před rokem 2014 je provozní skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270103) resp. skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270143) uvedena v technické dokumentaci nebo knize jeřábu.
U jeřábů vyrobených v lednu 2014 a později je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce.

Vyhl. 19/1979 Sb.
Zkoušky po opravách jeřábů
ČSN 270142
Zkoušky po opravách jeřábů
Karta jeřábu
Technická data o jeřábu
Revizní protokol jeřábu
Zápis o revizi zdvihacího zařízení
Plán revizí a zkoušek jeřábů
Plánování kontrolních úkonů nad technickýcm stavem zddvihacích zařřízení
Zkoušky jeřábu po oprávách
Zkoušky po opravách se provádí po provedené opravě (kromě generálních oprav nebo rekonstrukcí) nebo po výměně podstatných částí zdvihacího zařízení.
Rozsah zkoušky stanoví a zkoušku provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Zkoušky po generální opravě nebo rekonstrukci provádí jejich dodavatel ověřovací zkouškou v přiměřeném rozsahu.


 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky