technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Základní i opakovací školení vazačů břemen

Osvědčení vazače břemen (vazačský průkaz) musí obsahovat následující

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození vazače
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • typ prostředku pro uchopení a zavěšení břemen, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jiný typ prostředku musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti vazače
 • záznamy o opakovaných školeních
Vazačský průkaz

Opakované školení vazačů břemen-platnost vazačského průkazu

Opakovací školení vazačů břemen se provádí v rozsahu a ve lhůtách uvedených v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12 ti měsíců.
Svým zákazníkům vedeme evidenci o všech osobách, pro které provádíme základní i opakovaná školení vč. vystavených oprávnění, resp. osvědčení. K tomuto nám slouží vlastní software, který generuje prezenční listiny a následně plánuje opakovaná školení a vede i historii o školeních a vydaných průkazech. Vždy s časovým předstihem upozorníme zákazníka na blížící se termín opakovaného školení a včas si dohodneme termín jeho provedení.

Opakované lékařské prohlídky vazačů břemen

Periodické lékařské prohlídky vazačů břemen se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky č.79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky.
 • případně v kratších lhůtách v souladu se "Systémem bezpečné práce"

Charakteristika a povinnosti vazače břemen

Vazač břemen váže břemena na jeřáb k provedení jejich přepravy.                                   

Kvalifikace vazače břemen
Požadavek na kvalifikaci vazače břemen je uveden v čl. 5.4. ČSN ISO 12480-1 následovně:
 • musí být kompetentní
 • starší 18 ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
 • fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
 • schopen určit hmotnost břemene a těžiště, vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání
 • schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
 • zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání
 • schopen předávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat
 • schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemen
 • musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen

Další požadavky na kvalifikaci a zdravotní způsobilost upřesňuje "Národní soustava povolání", zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pracovní činnosti vazače břemen

 • výběr vhodných druhů vázacích prostředků
 • kontrola používaných vázacích prostředků
 • vázání břemen
 • přeprava a ukládání břemen
 • spolupráce s jeřábníkem

Základní školení vazačů

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení vazačů břemen:
 • musí být starší 18 ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu vazače
Po ukončeném školení bude účastníkovi školení vystaveno osvědčení vazače (vazačský průkaz) a zaměstnavateli předán záznam o provedeném školení a přezkoušení.
Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".

Komentář k ČSN ISO 12480-1  Školení vazačů  Školení vazačů břemen  

Školení vazačů
Vladimír Plšek
Nádražní 214
431 51 Klášterec nad Ohří
Návrat na obsah